مبدل واحد

همه مبدل‌های واحد

مبدل واحددسته‌بندیواحد پایه
طولمبدل های رایجمتر (m)
جرم و وزنمبدل های رایجکیلوگرم (kg)
جلدمبدل های رایجمتر مربع (m³)
درجه حرارتمبدل های رایجکلوین (K)
حوزهمبدل های رایجمتر مربع (m²)
فشارمبدل های رایجپاسکال (Pa)
انرژیمبدل های رایجژول (J)
قدرتمبدل های رایجوات (W)
زورمبدل های رایجنیوتن (N)
زمانمبدل های رایجدومین (s)
سرعتمبدل های رایجمتر/ثانیه (m/s)
زاویهمبدل های رایجدرجه (°)
مصرف سوختمبدل های رایجمتر / لیتر (m/L)
ذخیره سازی داده هامبدل های رایجبیت (b)
حجم خشکمبدل های رایجلیتر (L, l)
سرعت زاویهایمبدل های مهندسیرادیان/ثانیه (rad/s)
شتابمبدل های مهندسیمتر/مربع ثانیه
شتاب زاویه ایمبدل های مهندسیرادیان/مربع ثانیه
تراکممبدل های مهندسیکیلوگرم / متر مکعب
حجم مشخصمبدل های مهندسیمتر مکعب/کیلوگرم
ممان اینرسیمبدل های مهندسیکیلوگرم متر مربع
لحظه زورمبدل های مهندسینیوتن متر (N*m)
گشتاورمبدل های مهندسینیوتن متر (N*m)
جرم بازده سوختمبدل های حرارتیژول/کیلوگرم (J/kg)
حجم راندمان سوختمبدل های حرارتیژول / متر مکعب (J/m³)
فاصله دماییمبدل های حرارتیکلوین (K)
انبساط حرارتیمبدل های حرارتیطول / طول / کلوین (1/K)
مقاومت حرارتیمبدل های حرارتیکلوین/وات (K/W)
رسانایی گرماییمبدل های حرارتیوات/متر/K (W/(m*K))
ظرفیت حرارتی خاصمبدل های حرارتیژول/کیلوگرم/K (J/(kg*K))
چگالی گرمامبدل های حرارتیژول/متر مربع (J/m²)
چگالی شار حرارتیمبدل های حرارتیوات/متر مربع (W/m²)
ضریب انتقال حرارتمبدل های حرارتیوات/متر مربع/K
جریانمبدل های سیالاتمتر مکعب در ثانیه (m³/s)
جرم جریانمبدل های سیالاتکیلوگرم در ثانیه (kg/s)
جریان مولیمبدل های سیالاتمول/ثانیه (mol/s)
چگالی شار جرمیمبدل های سیالاتگرم/ثانیه/متر مربع
غلظت مولیمبدل های سیالاتمول / متر مکعب (mol/m³)
محلول غلیظمبدل های سیالاتکیلوگرم / لیتر (kg/L)
ویسکوزیته دینامیکیمبدل های سیالاتپاسکال دوم (Pa*s)
اصطحکاک جنبشیمبدل های سیالاتمتر مربع / ثانیه
کشش سطحیمبدل های سیالاتنیوتن/متر (N/m)
نفوذپذیریمبدل های سیالاتکیلوگرم / پاسکال / ثانیه / متر مربع
درخشندگیمبدل های نورکندلا/متر مربع
شدت نورمبدل های نورشمع (بین المللی) (c)
روشناییمبدل های نورلوکس (lx)
وضوح تصویر دیجیتالمبدل های نورنقطه/متر (dot/m)
طول موج فرکانسمبدل های نورهرتز (Hz)
شارژمبدل های برقکولن (C)
چگالی بار خطیمبدل های برقکولن/متر (C/m)
چگالی بار سطحیمبدل های برقکولن/متر مربع
تراکم بار حجمیمبدل های برقکولن / متر مکعب (C/m³)
جاریمبدل های برقآمپر (A)
چگالی جریان خطیمبدل های برقآمپر/متر (A/m)
چگالی جریان سطحیمبدل های برقآمپر/متر مربع (A/m²)
قدرت میدان الکتریکیمبدل های برقولت/متر (V/m)
پتانسیل الکتریکیمبدل های برقولت (V)
مقاومت الکتریکیمبدل های برقاهم
مقاومت الکتریکیمبدل های برقاهم متر
رسانایی الکتریکیمبدل های برقزیمنس (S)
هدایت الکتریکیمبدل های برقزیمنس/متر (S/m)
ظرفیت الکترواستاتیکمبدل های برقفاراد (F)
اندوکتانسمبدل های برقهنری (H)
نیروی محرکه مغناطیسیمبدل های مغناطیسیچرخش آمپر (At)
قدرت میدان مغناطیسیمبدل های مغناطیسیآمپر/متر (A/m)
شار مغناطیسیمبدل های مغناطیسیوبر (Wb)
چگالی شار مغناطیسیمبدل های مغناطیسیتسلا (T)
تابش - تشعشعمبدل های رادیولوژیخاکستری / دوم (Gy/s)
فعالیت تشعشعیمبدل های رادیولوژیبکرل (Bq)
قرارگیری در معرض تشعشعمبدل های رادیولوژیکولن/کیلوگرم (C/kg)
دوز جذب شده اشعهمبدل های رادیولوژیراد (rd)
پیشوندهامبدل های دیگرهیچ یک
انتقال اطلاعاتمبدل های دیگربیت/ثانیه (b/s)
صدامبدل های دیگرBel (B)
تایپوگرافیمبدل های دیگرضربه زدن
حجم چوبمبدل های دیگرمتر مربع (m³)