• Hrvatski
Pretvarač jedinica

All unit converters

ConverterCategoryBase unit
DuljinaUobičajeni pretvaračiMetar (m)
Masa i težinaUobičajeni pretvaračiKilogram (kg)
VolumenUobičajeni pretvaračiMetar kubni (m³)
TemperaturaUobičajeni pretvaračiKelvin (K)
PovršinaUobičajeni pretvaračiČetvorni metar (m²)
PritisakUobičajeni pretvaračiPascal (Pa)
energijaUobičajeni pretvaračiDžul (J)
VlastUobičajeni pretvaračiVat (W)
SilaUobičajeni pretvaračiNewton (N)
VrijemeUobičajeni pretvaračiDrugi (s)
UbrzatiUobičajeni pretvaračiMetar/sekundi (m/s)
KutUobičajeni pretvaračiStupanj (°)
Potrošnja gorivaUobičajeni pretvaračiMetar/litar (m/L)
Pohrana podatakaUobičajeni pretvaračiMalo (b)
Suhi volumenUobičajeni pretvaračiLitra (L, l)
Kutna brzinaInženjerski pretvaračiRadijan/sekunda (rad/s)
UbrzanjeInženjerski pretvaračiMetar/kvadratna sekunda
Kutno ubrzanjeInženjerski pretvaračiRadijan/kvadratna sekunda
GustoćaInženjerski pretvaračiKilogram/kubni metar
Specifični volumenInženjerski pretvaračiKubični metar/kilogram
Moment inercijeInženjerski pretvaračiKilogram kvadratni metar
Moment sileInženjerski pretvaračiNjutn metar (N*m)
Zakretni momentInženjerski pretvaračiNjutn metar (N*m)
Masa učinkovitosti gorivaPretvarači toplineDžul/kilogram (J/kg)
Volumen učinkovitosti gorivaPretvarači toplineDžul/kubni metar (J/m³)
Temperaturni intervalPretvarači toplineKelvin (K)
Toplinska ekspanzijaPretvarači toplineDužina/duljina/kelvin (1/K)
Toplinska otpornostPretvarači toplineKelvin/vat (K/W)
Toplinska vodljivostPretvarači toplineVat/metar/K (W/(m*K))
Specifični toplinski kapacitetPretvarači toplineDžul/kilogram/K (J/(kg*K))
Gustoća toplinePretvarači toplineDžul/kvadratni metar (J/m²)
Gustoća toplinskog tokaPretvarači toplineVat/kvadratni metar (W/m²)
Koeficijent prolaza toplinePretvarači toplineVat/kvadratni metar/K
TećiPretvarači tekućinaKubični metar/sekundi (m³/s)
Protočna masaPretvarači tekućinaKilogram/sekundi (kg/s)
Molarni protokPretvarači tekućinaMol/sekundi (mol/s)
Gustoća toka masePretvarači tekućinaGram/sekunda/kvadratni metar
Molarna koncentracijaPretvarači tekućinaMol/kubični metar (mol/m³)
Otopina koncentracijePretvarači tekućinaKilogram/litar (kg/L)
Dinamička viskoznostPretvarači tekućinaPascal drugi (Pa*s)
Kinematička viskoznostPretvarači tekućinaČetvorni metar/sekundi
Površinska napetostPretvarači tekućinaNjutn/metar (N/m)
PropusnostPretvarači tekućinaKilogram/paskal/sekunda/kvadratni metar
SvjetlinaPretvarači svjetlaKandela/kvadratni metar
Svjetlosna jakostPretvarači svjetlaSvijeća (međunarodna) (c)
OsvjetljenjePretvarači svjetlaLuks (lx)
Rezolucija digitalne slikePretvarači svjetlaTočka/metar (dot/m)
Valna duljina frekvencijePretvarači svjetlaHerc (Hz)
NaplatitiPretvarači električne energijeKulonski (C)
Linearna gustoća nabojaPretvarači električne energijeKulon/metar (C/m)
Gustoća površinskog nabojaPretvarači električne energijeKulon/kvadratni metar
Volumna gustoća nabojaPretvarači električne energijeKulon/kubni metar (C/m³)
TrenutnoPretvarači električne energijeAmper (A)
Linearna gustoća strujePretvarači električne energijeAmperometar (A/m)
Površinska gustoća strujePretvarači električne energijeAmper/kvadratni metar (A/m²)
Jačina električnog poljaPretvarači električne energijeVoltmetar (V/m)
Električni potencijalPretvarači električne energijeVolt (V)
Električni otporPretvarači električne energijeOhm
Električni otporPretvarači električne energijeOhm metar
Električna vodljivostPretvarači električne energijeSiemens (S)
Električna vodljivostPretvarači električne energijeSiemens/metar (S/m)
Elektrostatički kapacitetPretvarači električne energijeFarad (F)
InduktivitetPretvarači električne energijeHenry (H)
Magnetomotorna silaPretvarači magnetizmaAmper turn (At)
Jakost magnetskog poljaPretvarači magnetizmaAmperometar (A/m)
Magnetski tokPretvarači magnetizmaWeber (Wb)
Gustoća magnetskog tokaPretvarači magnetizmaTesla (T)
RadijacijaRadiološki pretvaračiSiva/druga (Gy/s)
Aktivnost zračenjaRadiološki pretvaračiBekerela (Bq)
Izloženost zračenjuRadiološki pretvaračiKulon/kilogram (C/kg)
Apsorbirana doza zračenjaRadiološki pretvaračiRad (rd)
PrefiksiOstali pretvaračiNikakav
Prijenos podatakaOstali pretvaračiBit/sekundi (b/s)
ZvukOstali pretvaračiBel (B)
TipografijaOstali pretvaračiUvrnuti
Volumen drvene građeOstali pretvaračiMetar kubni (m³)